Stredová súmernosť v rovinných útvaroch

Ktoré geometrické rovinné útvary (štvorec, obdĺžnik, kosodĺžnik, rovnoramenný lichobežník, rovnostranný trojuholník, rovnoramenný trojuholník, pravidelný šesťuholník, kruh a kosoštvorec) sú, a ktoré nie sú stredovo súmerné podľa stredu súmernosti S
Osová súmernosť v rovinných útvaroch

Čísla pri geometrických rovinných útvaroch ( kruh, rovnostranný trojuholník, rovnoramenný trojuholník, kosoštvorec, pravidelný šesťuholník, rovnoramenný lichobežník, kosodĺžnik, štvorec a obdĺšnik) znamenajú počet osí súmerností.